• فروش 6.7 میلیون تن فرآورده نفتی در بورس انرژی ایران

  • گواهی ظرفیت برق تامین کننده نقدینگی نیروگاه ها

  • نماد"انرژی" در بورس تهران جای گرفت