• تجهیز بهینه منابع فیزیکی و توسعه مستمرسرمایه های انسانی

  • Kish Invex 2017

  • ایجاد بازاری شفاف، کارآمد، با نقد شوندگی و رقابت پذیری بالا