• تجهیز بهینه منابع فیزیکی و توسعه مستمرسرمایه های انسانی

  • تعامل و همکاری موثر با نهادهای فعال در بازارهای مالی

  • ایجاد بازاری شفاف، کارآمد، با نقد شوندگی و رقابت پذیری بالا