آمار معاملات بازار برق

بار پایه کم باری میان باری پر باری
تاریخ تعداد ارزش حجم تعداد ارزش حجم تعداد ارزش حجم تعداد ارزش حجم
1396/04/26
20,000
178.56 میلیون
2
0
0
0
110,000
286.44 میلیون
4
80,000
128 میلیون
3
1396/04/25
0
0
0
235,000
4.251 میلیارد
2
0
0
0
0
0
0
1396/04/25
160,000
1.428 میلیارد
3
739,975
1.683 میلیارد
5
740,000
1.927 میلیارد
10
500,000
800 میلیون
4
1396/04/24
325,000
2.902 میلیارد
7
1.84 میلیون
4.186 میلیارد
12
1.79 میلیون
4.661 میلیارد
20
0
0
0
1396/04/24
0
0
0
380,000
6.863 میلیارد
3
0
0
0
0
0
0
1396/04/21
1.45 میلیون
12.954 میلیارد
34
300,000
682.5 میلیون
5
1.52 میلیون
3.964 میلیارد
57
300,000
480 میلیون
5
1396/04/21
115,000
7.19 میلیارد
3
55,000
929.5 میلیون
2
50,000
1.567 میلیارد
2
0
0
0
1396/04/20
550,000
4.937 میلیارد
14
0
0
0
270,000
706.86 میلیون
15
150,000
240 میلیون
3
1396/04/20
0
0
0
322,000
5.759 میلیارد
2
0
0
0
0
0
0
1396/04/19
1,000
63 میلیون
1
1.165 میلیون
19.865 میلیارد
12
0
0
0
0
0
0
1396/04/19
840,000
7.545 میلیارد
17
930,000
2.09 میلیارد
10
75,000
196.35 میلیون
3
0
0
0
1396/04/18
142,000
8.946 میلیارد
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/04/18
2.728 میلیون
24.509 میلیارد
80
0
0
0
735,001
1.926 میلیارد
47
0
0
0
1396/04/17
410,000
3.69 میلیارد
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/04/14
0
0
0
40,000
627.2 میلیون
2
0
0
0
0
0
0
1396/04/14
0
0
0
950,000
2.128 میلیارد
19
0
0
0
0
0
0
1396/04/13
150,070
1.333 میلیارد
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/04/13
0
0
0
75,000
1.176 میلیارد
2
0
0
0
0
0
0
1396/04/11
80,000
726 میلیون
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/04/10
50
444,000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 2 3 4 5 6 7 8 ...58 
نام قرارداد تاريخ نماد اوراق بهادار مبتني بر کالا اندازه قرارداد تعداد معاملات حجم معاملات ارزش معاملات قيمت آغازين قيمت پاياني پايين ترين قيمت بالاترين قيمت قيمت آخرين معامله
كم باري هفتگي 13960618
1396/04/24
DAP00PFLEXW960618
56
1
300,000
5.426 میلیارد
323
323
323
323
323
كم باري هفتگي 13960611
1396/04/19
DAP00PFLEXW960611
56
2
300,000
5.376 میلیارد
320
320
320
320
320
كم باري هفتگي 13960611
1396/04/24
DAP00PFLEXW960611
56
1
65,000
1.183 میلیارد
325
325
325
325
325
كم باري هفتگي 13960611
1396/04/25
DAP00PFLEXW960611
56
2
235,000
4.251 میلیارد
323
323
323
323
323
كم باري هفتگي 13960604
1396/04/19
DAP00PFLEXW960604
56
3
300,000
5.376 میلیارد
320
320
320
320
320
كم باري هفتگي 13960604
1396/04/20
DAP00PFLEXW960604
56
1
292,000
5.282 میلیارد
323
323
323
323
323
كم باري هفتگي 13960528
1396/04/19
DAP00PFLEXW960528
52
2
230,000
3.843 میلیارد
321
321
321
322
322
كم باري هفتگي 13960528
1396/04/21
DAP00PFLEXW960528
52
2
55,000
929.5 میلیون
325
325
325
325
325
كم باري هفتگي 13960528
1396/04/24
DAP00PFLEXW960528
52
1
15,000
253.5 میلیون
325
325
325
325
325
ميان باري روزانه 13960525
1396/04/26
DAP00PFMEXD960525
7
1
30,000
78.12 میلیون
372
372
372
372
372
بارپيك روزانه 13960525
1396/04/26
DAP00PFPEXD960525
4
1
20,000
32 میلیون
400
400
400
400
400
كم باري روزانه 13960524
1396/04/25
DAP00PFLEXD960524
7
1
160,000
364 میلیون
325
325
325
325
325
ميان باري روزانه 13960524
1396/04/25
DAP00PFMEXD960524
7
2
160,000
416.64 میلیون
372
372
372
372
372
بارپيك روزانه 13960524
1396/04/25
DAP00PFPEXD960524
4
1
20,000
32 میلیون
400
400
400
400
400
كم باري روزانه 13960523
1396/04/25
DAP00PFLEXD960523
7
1
160,000
364 میلیون
325
325
325
325
325
ميان باري روزانه 13960523
1396/04/25
DAP00PFMEXD960523
7
2
160,000
416.64 میلیون
372
372
372
372
372
بارپيك روزانه 13960523
1396/04/25
DAP00PFPEXD960523
4
1
160,000
256 میلیون
400
400
400
400
400
كم باري روزانه 13960522
1396/04/25
DAP00PFLEXD960522
7
1
160,000
364 میلیون
325
325
325
325
325
ميان باري روزانه 13960522
1396/04/25
DAP00PFMEXD960522
7
2
160,000
416.64 میلیون
372
372
372
372
372
ميان باري روزانه 13960522
1396/04/26
DAP00PFMEXD960522
7
3
80,000
208.32 میلیون
372
372
372
372
372

1 2 3 4 5 6 7 8 ...877