آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق
حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1399/10/15
15,000
136.8 میلیون
5
360,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/10/10
30,000
273.6 میلیون
3
720,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/10/06
70,000
646.8 میلیون
3
1.68 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/09/29
3,000
27.72 میلیون
6
72,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/09/23
20,000
192 میلیون
2
480,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/09/19
46,000
430.56 میلیون
2
1.104 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/09/05
121,000
1.133 میلیارد
7
2.904 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/09/04
10,000
93.6 میلیون
1
240,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/09/01
10,000
93.6 میلیون
1
240,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/08/27
90,000
842.4 میلیون
3
2.16 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/07/21
10,000
119.52 میلیون
1
240,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/07/13
20,000
239.04 میلیون
2
480,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/07/09
40,000
478.08 میلیون
4
960,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/06/02
70,000
873.6 میلیون
7
1.68 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/06/01
10,000
124.8 میلیون
1
240,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12345...>>
تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
1399/10/15 DAP00PFBEXD991020 بارپايه روزانه 13991020
380
380
380
380
380
1
3,000
24 72,000
27.36 میلیون
1399/10/15 DAP00PFBEXD991021 بارپايه روزانه 13991021
380
380
380
380
380
1
3,000
24 72,000
27.36 میلیون
1399/10/15 DAP00PFBEXD991022 بارپايه روزانه 13991022
380
380
380
380
380
1
3,000
24 72,000
27.36 میلیون
1399/10/15 DAP00PFBEXD991023 بارپايه روزانه 13991023
380
380
380
380
380
1
3,000
24 72,000
27.36 میلیون
1399/10/15 DAP00PFBEXD991024 بارپايه روزانه 13991024
380
380
380
380
380
1
3,000
24 72,000
27.36 میلیون
1399/10/10 DAP00PFBEXD991014 بارپايه روزانه 13991014
380
380
380
380
380
1
10,000
24 240,000
91.2 میلیون
1399/10/10 DAP00PFBEXD991015 بارپايه روزانه 13991015
380
380
380
380
380
1
10,000
24 240,000
91.2 میلیون
1399/10/10 DAP00PFBEXD991016 بارپايه روزانه 13991016
380
380
380
380
380
1
10,000
24 240,000
91.2 میلیون
1399/10/06 DAP00PFBEXD991010 بارپايه روزانه 13991010
385
385
385
385
385
2
40,000
24 960,000
369.6 میلیون
1399/10/06 DAP00PFBEXD991013 بارپايه روزانه 13991013
385
385
385
385
385
1
30,000
24 720,000
277.2 میلیون
1399/09/29 DAP00PFBEXD991003 بارپايه روزانه 13991003
385
385
385
385
385
1
500
24 12,000
4.62 میلیون
1399/09/29 DAP00PFBEXD991004 بارپايه روزانه 13991004
385
385
385
385
385
1
500
24 12,000
4.62 میلیون
1399/09/29 DAP00PFBEXD991005 بارپايه روزانه 13991005
385
385
385
385
385
1
500
24 12,000
4.62 میلیون
1399/09/29 DAP00PFBEXD991027 بارپايه روزانه 13991027
385
385
385
385
385
1
500
24 12,000
4.62 میلیون
1399/09/29 DAP00PFBEXD991028 بارپايه روزانه 13991028
385
385
385
385
385
1
500
24 12,000
4.62 میلیون
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
اطلاعاتی وجود ندارد

تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
اطلاعاتی وجود ندارد