آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق

تاریخبار_پایهکم_باریمیان_باریپر_باری
تعداد_بار_پایه ارزش_بار_پایهحجم_بار_پایهك_بار_پایهتعداد_کم_باری ارزش_کم_باریحجم_کم_باریك_کم_باریتعداد_میان_باری ارزش_میان_باریحجم_میان_باریك_میان_باریتعداد_پر_باریارزش_پر_باریحجم_پر_باریك_پر_باری
1396/07/02
1.052 میلیون
8.837 میلیارد
20
25.248 میلیون
200,000
480 میلیون
2
1.6 میلیون
2.615 میلیون
11.186 میلیارد
48
31.38 میلیون
570,000
934.8 میلیون
8
2.28 میلیون
1396/07/01
1.706 میلیون
14.331 میلیارد
33
40.944 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
570,000
934.8 میلیون
8
2.28 میلیون
1396/06/29
818,000
6.893 میلیارد
17
19.632 میلیون
4.485 میلیون
10.813 میلیارد
64
35.88 میلیون
4.124 میلیون
17.813 میلیارد
62
49.488 میلیون
60,000
98.4 میلیون
3
240,000
1396/06/28
211,250
1.832 میلیارد
7
5.07 میلیون
160,000
394.24 میلیون
1
1.28 میلیون
2.845 میلیون
12.359 میلیارد
46
34.14 میلیون
196,000
321.88 میلیون
3
784,000
1396/06/27
20,000
172.8 میلیون
1
480,000
0
0
0
0
1.28 میلیون
5.56 میلیارد
16
15.358 میلیون
600,000
984 میلیون
13
2.4 میلیون
1396/06/26
355,000
3.181 میلیارد
5
8.836 میلیون
0
0
0
0
1.528 میلیون
5.618 میلیارد
24
15.68 میلیون
200,000
325.6 میلیون
3
800,000
1396/06/25
285,000
2.531 میلیارد
5
7.02 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02 میلیون
2.885 میلیارد
19
7.14 میلیون
1396/06/22
101,000
860.52 میلیون
1
2.424 میلیون
0
0
0
0
220,000
702.9 میلیون
3
1.98 میلیون
360,000
1.008 میلیارد
8
2.52 میلیون
1396/06/21
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27 میلیون
7.409 میلیارد
33
20.87 میلیون
0
0
0
0
1396/06/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,000
84 میلیون
1
210,000
1396/06/21
0
0
0
0
490,000
1.235 میلیارد
13
3.92 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/06/20
90,400
779.908 میلیون
9
2.171 میلیون
68,500
168.784 میلیون
1
548,000
4.194 میلیون
13.733 میلیارد
75
38.327 میلیون
130,000
365.82 میلیون
2
910,000
1396/06/19
1.03 میلیون
8.981 میلیارد
17
24.74 میلیون
720,000
1.815 میلیارد
9
5.76 میلیون
1.65 میلیون
5.434 میلیارد
25
15 میلیون
500,000
1.41 میلیارد
7
3.5 میلیون
1396/06/15
120,000
1.053 میلیارد
6
2.88 میلیون
500,000
1.297 میلیارد
10
4 میلیون
260,000
1.076 میلیارد
5
2.94 میلیون
575,000
1.622 میلیارد
16
4.025 میلیون
1396/06/14
976,500
8.621 میلیارد
27
23.436 میلیون
2.237 میلیون
5.761 میلیارد
40
17.896 میلیون
2.35 میلیون
7.851 میلیارد
49
21.33 میلیون
690,000
1.956 میلیارد
8
4.83 میلیون
12345...>>