آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق
حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1399/09/05
121,000
1.133 میلیارد
7
2.904 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/09/04
10,000
93.6 میلیون
1
240,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/09/01
10,000
93.6 میلیون
1
240,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/08/27
90,000
842.4 میلیون
3
2.16 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/07/21
10,000
119.52 میلیون
1
240,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/07/13
20,000
239.04 میلیون
2
480,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/07/09
40,000
478.08 میلیون
4
960,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/06/02
70,000
873.6 میلیون
7
1.68 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/06/01
10,000
124.8 میلیون
1
240,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/05/27
169,500
2.115 میلیارد
3
4.068 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/25
1,000
10.08 میلیون
1
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/21
1,000
10.08 میلیون
1
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/17
800
8.64 میلیون
1
19,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/16
800
8.64 میلیون
1
19,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/15
1,000
10.8 میلیون
1
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12345...>>
تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
1399/09/05 DAP00PFBEXD990909 بارپايه روزانه 13990909
390
390
390
390
390
3
41,000
24 984,000
383.76 میلیون
1399/09/05 DAP00PFBEXD990910 بارپايه روزانه 13990910
390
390
390
390
390
2
40,000
24 960,000
374.4 میلیون
1399/09/05 DAP00PFBEXD990911 بارپايه روزانه 13990911
390
390
390
390
390
2
40,000
24 960,000
374.4 میلیون
1399/09/04 DAP00PFBEXD990908 بارپايه روزانه 13990908
390
390
390
390
390
1
10,000
24 240,000
93.6 میلیون
1399/09/01 DAP00PFBEXD990905 بارپايه روزانه 13990905
390
390
390
390
390
1
10,000
24 240,000
93.6 میلیون
1399/08/27 DAP00PFBEXD990901 بارپايه روزانه 13990901
390
390
390
390
390
3
90,000
24 2.16 میلیون
842.4 میلیون
1399/07/21 DAP00PFBEXD990726 بارپايه روزانه 13990726
498
498
498
498
498
1
10,000
24 240,000
119.52 میلیون
1399/07/13 DAP00PFBEXD990717 بارپايه روزانه 13990717
498
498
498
498
498
1
10,000
24 240,000
119.52 میلیون
1399/07/13 DAP00PFBEXD990718 بارپايه روزانه 13990718
498
498
498
498
498
1
10,000
24 240,000
119.52 میلیون
1399/07/09 DAP00PFBEXD990713 بارپايه روزانه 13990713
498
498
498
498
498
1
10,000
24 240,000
119.52 میلیون
1399/07/09 DAP00PFBEXD990714 بارپايه روزانه 13990714
498
498
498
498
498
1
10,000
24 240,000
119.52 میلیون
1399/07/09 DAP00PFBEXD990715 بارپايه روزانه 13990715
498
498
498
498
498
1
10,000
24 240,000
119.52 میلیون
1399/07/09 DAP00PFBEXD990716 بارپايه روزانه 13990716
498
498
498
498
498
1
10,000
24 240,000
119.52 میلیون
1399/06/02 DAP00PFBEXD990606 بارپايه روزانه 13990606
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
1399/06/02 DAP00PFBEXD990607 بارپايه روزانه 13990607
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
اطلاعاتی وجود ندارد

تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
اطلاعاتی وجود ندارد