دیدبان بازار

کم باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
كم باري روزانه 13961102 2 200000 360000000 225 225 225 7.02 242 7.02 225 225.00 1 275000 497200000 1 100000 180000000
كم باري روزانه 13961103 3 300000 540000000 225 225 225 4.66 236 4.66 225 225.00 2 275000 499400000
ميان باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
پر باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بار پايه
نماد امروز دیروز قیمت خرید فروش
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش ارزش حجم تعداد
بارپايه روزانه 13961102 11 660000 4.356 میلیارد 275 275 275 1.79 280 1.79 275 275 1 30000 197.28 میلیون 3.755 میلیارد 569000 1
بارپايه روزانه 13961103 12 661500 4.366 میلیارد 278 275 275 0.72 277 0.72 275 278 1 30000 197.28 میلیون 2.513 میلیارد 374000 3
بارپايه روزانه 13961104 1 1500 10.008 میلیون 278 278 278 0.36 279 0.36 278 278 1 30000 195.84 میلیون 3.826 میلیارد 573500 2
کم باری
ميان باری
پر باری
بار پايه
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین نوع تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000