دیدبان بازار

کم باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
كم باري روزانه 13960907 2 300000 561600000 234 234 234 0.000000 234 0.000000 234 234
كم باري روزانه 13960908 5 450000 842400000 234 234 234 29.090000 330 29.090000 234 234 1 150000 280800000 1 50000 93200000
ميان باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
پر باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بار پايه
نماد امروز دیروز قیمت خرید فروش
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش ارزش حجم تعداد
بارپايه روزانه 13960907 10 763000 5.109 میلیارد 279 279 279 0.000000 279 0.000000 279 279 0 0
بارپايه روزانه 13960909 1 53000 354.888 میلیون 279 279 279 20.060000 349 20.060000 279 279 0 2.462 میلیارد 360000 3
بارپايه روزانه 13960910 1 53000 354.888 میلیون 279 279 279 19.360000 346 19.360000 279 279 0 4.536 میلیارد 630000 3
کم باری
ميان باری
پر باری
بار پايه
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین نوع تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000