قراردادهاي سلف موازي استاندارد

وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 14:52:19 1396/10/28
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
قرارداد تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه هفتگي 13961205
600
150,000
15.12 میلیارد
1
بارپايه هفتگي 13961114
280
50,000
2.352 میلیارد
1
بارپايه روزانه 13961106
280
160,000
1.075 میلیارد
2
بارپايه روزانه 13961102
280
70,000
470.4 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه روزانه 13961102
274
30,000
197.28 میلیون
2
بارپايه روزانه 13961103
274
30,000
197.28 میلیون
2
بارپايه روزانه 13961103
273
30,000
196.56 میلیون
2
بارپايه روزانه 13961102
273
30,000
196.56 میلیون
2
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
كم باري روزانه 13961103
227
275,000
499.4 میلیون
1
كم باري روزانه 13961102
227
273,500
496.676 میلیون
1
كم باري روزانه 13961102
226
275,000
497.2 میلیون
1
كم باري روزانه 13961103
226
275,000
497.2 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
كم باري روزانه 13961102
225
100,000
180 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپيك روزانه 13961102
349
200,000
69.8 میلیون
1
بارپيك روزانه 13961103
349
200,000
69.8 میلیون
1
بارپيك روزانه 13961102
348
100,000
34.8 میلیون
1
بارپيك روزانه 13961103
348
100,000
34.8 میلیون
1
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 14:52:19 1396/10/28
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
نماد نام قيمت ديروز قيمت پاياني آخرين معامله کمترین قيمت بیشترین قيمت تعداد حجم ارزش
سمانك954 سلف موازي استاندارد نفت كوره-4
957,602
975,917
سمانك955 سلف موازي استاندارد نفت كوره-5
1.009 میلیون
999,173
سمانك951 سلف موازي استانداردنفت كوره380
1.311 میلیون
1.312 میلیون
سمانك952 سلف موازي استاندارد نفتكوره380
1.314 میلیون
1.322 میلیون
سمانك953 سلف موازي استاندارد نفت كوره-3
1.232 میلیون
1.234 میلیون
سماه951 سلف موازي برق ماهتاب گستر 951
534,682
535,453
ستاره961 سلف بنزين ستاره خليج فارس 961
256,800
256,918
سنندج961 سلف موازي برق سنندج مپنا961
457,038
461,862
سماه961 سلف موازي برق ماهتاب گستر 961
424,315
430,441
سپرشن961 سلف موازي برق پرشيان فولاد 961
0
0
سبندر961 سلف گازمايع پترو بندر امام961
0
0
سماذر951 سلف موازي نفت خام ميدان آذر951
0
0
سمانك956 سلف موازي استانداردنفت كوره956
0
0
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 14:52:19 1396/10/28
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0