قراردادهاي سلف موازي استاندارد

وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 22:26:32 1396/07/30
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
قرارداد تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه هفتگي 13960820
400
80,000
5.376 میلیارد
1
بارپايه هفتگي 13960820
400
80,000
5.376 میلیارد
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
كم باري هفتگي 13960813
300
200,000
3.78 میلیارد
1
كم باري هفتگي 13960820
300
300,000
5.67 میلیارد
1
كم باري هفتگي 13960827
300
300,000
5.67 میلیارد
1
كم باري هفتگي 13960806
300
50,000
945 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 22:26:32 1396/07/30
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
نماد نام قيمت ديروز قيمت پاياني آخرين معامله کمترین قيمت بیشترین قيمت تعداد حجم ارزش
سنندج961 سلف موازي برق سنندج مپنا961
433,362
434,020
سمانك954 سلف موازي استاندارد نفت كوره-4
957,602
975,917
سمانك955 سلف موازي استاندارد نفت كوره-5
1.009 میلیون
999,173
ستاره961 سلف بنزين ستاره خليج فارس 961
256,800
256,918
سمانك951 سلف موازي استانداردنفت كوره380
1.311 میلیون
1.312 میلیون
سماه951 سلف موازي برق ماهتاب گستر 951
534,682
535,453
سمانك952 سلف موازي استاندارد نفتكوره380
1.314 میلیون
1.322 میلیون
سمانك953 سلف موازي استاندارد نفت كوره-3
1.232 میلیون
1.234 میلیون
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 22:26:32 1396/07/30
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0