هيئت مديره

اعضای حقوقی هیئت مدیره نماینده عضو حقوقی سمت تماس(دبیرخانه هیئت مدیره)
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفتمحمد ملاکیرئیس هیئت مدیره66753522
گروه گسترش نفت و گاز پارسیانسید حسین حسینینائب رئیس هیئت مدیره66753522
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارعلی متولیعضو هیئت مدیره66753522
شرکت سرمایه گذاری برق و آب صباعباس علی آبادیعضو هیئت مدیره66753522
گروه سرمایه گذاری تدبیرغلامحسین نوذریعضو هیئت مدیره66753522
گروه مالی سپهر صادراتایوب باقر تبارعضو هیئت مدیره66753522
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیانعلی نیازیعضو هیئت مدیره66753522