ارتباط با مديران اجرايي

نام نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تماس
سید علیحسینیمدیر عاملs.a.hosseini@irenex.ir88540001
علینقویمعاونت اجرایی  88541554
محمد حسینعسگریمعاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادیmh.asgari@irenex.ir42274-200
محمدصالحی فرسرپرست معاونت عملیات و نظارت بر بازارm.salehifar@irenex.ir42274-150
حسینحسنقلی پورمدیر پذیرش و بازاریابیh.hasangholipour@irenex.ir88730871
محمودکریمیمدیر عملیات بازار برقm.karimi@irenex.ir42274-151
فریدونشکوهیمدیر امور اداریf.shokouhi@irenex.ir 
محمداحمدیسرپرست اداره عملیات بازار فرآورده های هیدرو کربوریm.ahmadi@irenex.ir42274147
رضا امامیرییس اداره روابط عمومیr.emami@irenex.ir42274-182
ریحانهنجاریان هنزاییرییس اداره بازرسی ، امور اعضا و نظارت 42274-142
  امور سهام 88731271
علیرضااسدیمدیر امور مالیa.asadi@irenex.ir 
رضاپیرنظرامور فناوری اطلاعاتr.pirnazar@irenex.ir