مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8849: 1061930:-127431624
نماد تجاری DPEORCABEXM961201
نام تولید کننده شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 450.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -449550.00
حداکثر قیمت مجاز 450450.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 17000 440
تعداد حجم قیمت
1 20000 440
تاریخ حجم قیمت
1396/11/25 17000 440
تاريخ حجم قيمت
1397/10/24 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 450
1397/07/22 16000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1397/06/24 16000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1397/05/24 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1397/04/26 18000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 430
1397/01/26 15000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1396/12/27 17000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1396/10/25 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440