مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 15000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8902: 1068245:-128189430
نماد تجاری DPEZSCABEXS970101
نام تولید کننده شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
حجم عرضه 15000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 450.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -449550.00
حداکثر قیمت مجاز 450450.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 13000 420
تعداد حجم قیمت
1 15000 420
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 13000 420
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد