مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRBACABEX0961228
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 19097.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13368.00
حداکثر قیمت مجاز 21006.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
3 400 19097
1 500 19097
1 800 19097
1 1200 18000
تعداد حجم قیمت
1 2500 19097
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 800 19,097
1396/12/26 500 تن 19,097
1396/12/27 400 19,097
1396/12/27 400 تن 19,097
1396/12/27 400 19,097
تاريخ حجم قيمت
1397/03/23 125 تن 27,243
1397/03/23 100 تن 27,170
1397/03/23 100 تن 27,170
1397/03/23 250 تن 27,170
1397/03/23 300 تن 27,170
1397/03/23 500 تن 27,170
1397/03/23 500 تن 27,170
1397/03/23 125 تن 27,170
1397/03/09 50 تن 27,170
1397/03/09 25 تن 27,170
12345...>>