مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6443: 773211:-92785335
نماد تجاری DIRBACABEX0961228
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 19097.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13368.00
حداکثر قیمت مجاز 21006.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
3 400 19097
1 500 19097
1 800 19097
1 1200 18000
تعداد حجم قیمت
1 2500 19097
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 800 19,097
1396/12/26 500 تن 19,097
1396/12/27 400 19,097
1396/12/27 400 تن 19,097
1396/12/27 400 19,097
تاريخ حجم قيمت
1397/09/17 1500 تن 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 25 تن 49,024
1397/09/17 25 تن 49,024
1397/09/17 25 تن 49,024
1397/08/26 1000 تن 67,218
1397/07/18 300 تن 72,111
1397/07/18 400 تن 70,111
12345...>>