مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 150000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8902: 1068248:-128189774
نماد تجاری DPEKMCABEXM970101
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
حجم عرضه 150000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 450.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -4499550.00
حداکثر قیمت مجاز 4500450.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 4000 435
1 6000 435
2 10000 435
2 10000 450
1 20000 435
1 20000 450
1 100000 435
1 100000 450
تعداد حجم قیمت
1 150000 435
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 20000 435
1396/12/23 100000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1396/12/23 4000 435
1396/12/23 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
تاريخ حجم قيمت
1397/01/26 65000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1397/01/26 4000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1397/01/26 33000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1396/11/25 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1396/11/25 20000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1396/11/25 3000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1396/11/25 90000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1396/10/26 20000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1396/10/26 95000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1396/08/27 50000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
12