مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPEPKCAMEXM970101
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 470.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -469530.00
حداکثر قیمت مجاز 470470.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 3500 465
تعداد حجم قیمت
1 10000 465
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 3500 465
تاريخ حجم قيمت
1397/05/23 2000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 470
1397/04/25 1000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 470
1397/03/22 3000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 470
1397/01/27 13000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 450