مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8901: 1068165:-128179823
نماد تجاری DPEPKCAPEXM970101
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 480.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -479520.00
حداکثر قیمت مجاز 480480.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 3500 476
تعداد حجم قیمت
1 10000 476
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 3500 476
تاريخ حجم قيمت
1397/05/23 2000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 483
1397/04/25 1000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 483
1397/03/22 3000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 483
1397/01/27 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 471