مشاهده اطلاعات نماد : گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8833: 1059990:-127198858
نماد تجاری DIBBECABEX0970105
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 19752.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 13827.00
حداکثر قیمت مجاز 21727.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 19752
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/12/04 40 تن 36,383
1397/10/29 300 تن 33,028
1397/10/22 40 تن 34,999
1397/10/22 260 تن 34,418
1397/10/01 20 تن 34,434
1397/10/01 40 تن 34,434
1397/09/24 20 تن 33,107
1396/10/30 20 تن 23,485
1396/07/10 20 تن 18,491
1396/07/01 20 تن 18,509
12