مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6468: 776185:-93142239
نماد تجاری DIGBECABEX0970105
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 19879.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13916.00
حداکثر قیمت مجاز 21866.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 60 19879
1 100 19879
تعداد حجم قیمت
1 1000 19879
تاریخ حجم قیمت
1396/12/26 60 19,879
1396/12/26 100 تن 19,879
تاريخ حجم قيمت
1397/09/17 60 تن 43,065
1397/09/17 100 تن 43,065
1397/09/03 100 تن 39,824
1397/09/03 40 تن 39,824
1397/09/03 20 تن 39,824
1397/09/03 100 تن 39,824
1397/03/12 200 تن 19,952
1397/03/12 200 تن 19,952
1397/03/12 20 تن 19,952
1397/03/05 20 تن 20,678
12345...>>