مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8827: 1059276:-127113177
نماد تجاری DIGBECABEX0970105
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 19879.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 13916.00
حداکثر قیمت مجاز 21866.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 60 19879
1 100 19879
تعداد حجم قیمت
1 1000 19879
تاریخ حجم قیمت
1396/12/26 60 19,879
1396/12/26 100 تن 19,879
تاريخ حجم قيمت
1397/12/25 20 تن 40,489
1397/12/04 20 تن 35,423
1397/12/04 20 تن 35,423
1397/11/27 20 تن 31,204
1397/11/27 200 تن 31,204
1397/11/27 100 تن 31,204
1397/11/23 100 تن 31,204
1397/11/23 200 تن 31,204
1397/11/23 60 تن 31,204
1397/11/23 20 تن 31,204
12345...>>