مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8830: 1059615:-127153831
نماد تجاری DPEPDCABEXM970101
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 450.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -449550.00
حداکثر قیمت مجاز 450450.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 5500 400
تعداد حجم قیمت
1 10000 400
تاریخ حجم قیمت
1396/12/26 5500 400
تاريخ حجم قيمت
1397/11/17 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1397/09/24 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1397/07/22 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1397/06/21 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1397/03/27 16000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1397/01/22 5500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400