مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8832: 1059854:-127182517
نماد تجاری DPEPKPRBEXM970101
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -97.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -97097.00
حداکثر قیمت مجاز 96903.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 20000 -97
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/03/23 3000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -90
1397/03/23 3000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -90