مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2024
مرحله توقف مازاد عرضه
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPLPRFWBEX0970212
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 2024
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 19537.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13676.00
حداکثر قیمت مجاز 21490.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
1 220 19537
تعداد حجم قیمت
1 2024 19537
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 220 19,537
تاريخ حجم قيمت
1397/01/18 242 تن 21,576
1397/01/14 264 تن 21,576
1396/12/19 154 تن 20,575
1396/12/19 154 تن 20,575
1396/12/16 198 تن 20,575
1396/12/15 506 تن 20,575
1396/12/09 352 تن 20,484
1396/12/08 154 تن 20,484
1396/11/30 198 تن 20,954
1396/11/30 176 تن 20,954
12