مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2024
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7987: 958483:-115017973
نماد تجاری DPLPRFWBEX0970212
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 2024
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 19537.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 13676.00
حداکثر قیمت مجاز 21490.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
7 220 19537
2 242 19537
تعداد حجم قیمت
1 2024 19537
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 220 19,537
1397/02/01 220 تن 19,537
1397/02/01 220 19,537
1397/02/01 220 تن 19,537
1397/02/01 220 19,537
1397/02/01 220 تن 19,537
1397/02/01 220 19,537
1397/02/01 242 تن 19,537
1397/02/01 242 19,537
تاريخ حجم قيمت
1397/12/21 242 تن 35,222
1397/12/21 242 تن 35,222
1397/12/21 264 تن 35,222
1397/12/21 264 تن 35,222
1397/11/27 264 تن 29,583
1397/11/27 110 تن 29,583
1397/11/27 242 تن 29,583
1397/11/27 110 تن 29,583
1397/11/27 110 تن 29,583
1397/11/27 110 تن 29,583
12345...>>