مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2024
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5628: 675391:-81046977
نماد تجاری DPLPRFWBEX0970212
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 2024
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 19537.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13676.00
حداکثر قیمت مجاز 21490.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
7 220 19537
2 242 19537
تعداد حجم قیمت
1 2024 19537
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 220 19,537
1397/02/01 220 تن 19,537
1397/02/01 220 19,537
1397/02/01 220 تن 19,537
1397/02/01 220 19,537
1397/02/01 220 تن 19,537
1397/02/01 220 19,537
1397/02/01 242 تن 19,537
1397/02/01 242 19,537
تاريخ حجم قيمت
1397/08/14 66 تن 40,009
1397/08/14 198 تن 40,009
1397/08/14 132 تن 40,009
1397/08/14 110 تن 40,009
1397/08/01 88 تن 46,181
1397/08/01 88 تن 46,181
1397/08/01 88 تن 46,181
1397/08/01 176 تن 46,181
1397/08/01 66 تن 46,181
1397/07/23 154 تن 25,477
12345...>>