مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8089: 970704:-116484481
نماد تجاری DHCJMCABEXD970202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی جم
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 14359.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 10052.00
حداکثر قیمت مجاز 15794.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
5 200 14359
تعداد حجم قیمت
1 1000 14359
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 200 14,359
1397/01/28 200 تن 14,359
1397/01/28 200 14,359
1397/01/28 200 تن 14,359
1397/01/28 200 14,359
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد