مشاهده اطلاعات نماد : سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8088: 970608:-116473019
نماد تجاری DLFTZFWBEX0970225
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 17533.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 12274.00
حداکثر قیمت مجاز 21039.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
2 25 17533
9 25 17534
1 150 17000
1 175 17533
1 300 17533
تعداد حجم قیمت
1 300 17533
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,534
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,534
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,534
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,534
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,533
1397/01/28 25 17,533
1397/01/28 25 تن 17,533
تاريخ حجم قيمت
1397/10/04 25 تن 39,669
1397/10/04 25 تن 39,559
1397/10/04 25 تن 39,449
1397/10/04 25 تن 39,449
1397/09/27 25 تن 46,933
1397/09/27 25 تن 45,368
1397/09/27 25 تن 39,111
1397/09/27 25 تن 38,177
1397/09/20 25 تن 48,559
1397/09/20 25 تن 43,349
12345...>>