مشاهده اطلاعات نماد : سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5729: 687517:-82502051
نماد تجاری DLFTZFWBEX0970225
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 17533.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12274.00
حداکثر قیمت مجاز 21039.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
2 25 17533
9 25 17534
1 150 17000
1 175 17533
1 300 17533
تعداد حجم قیمت
1 300 17533
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,534
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,534
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,534
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,534
1397/01/28 25 17,534
1397/01/28 25 تن 17,533
1397/01/28 25 17,533
1397/01/28 25 تن 17,533
تاريخ حجم قيمت
1397/09/20 25 تن 48,559
1397/09/20 25 تن 43,349
1397/09/20 25 تن 43,139
1397/09/20 25 تن 43,039
1397/06/27 50 تن 44,219
1397/06/27 100 تن 44,001
1397/06/27 25 تن 43,999
1397/06/27 25 تن 43,599
1397/06/19 25 تن 27,985
1397/06/19 25 تن 27,985
12345...>>