مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 108
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8088: 970571:-116468520
نماد تجاری DPTTZCABEX0970202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 108
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 32000.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 22400.00
حداکثر قیمت مجاز 35200.00
حداقل حجم خرید 18
حداقل خرید جهت کشف قیمت 4
تعداد حجم قیمت
2 54 32000
1 108 32000
تعداد حجم قیمت
1 108 32000
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 54 32,000
1397/01/28 54 تن 32,000
تاريخ حجم قيمت
1397/07/16 72 تن 51,975
1397/07/16 72 تن 51,975
1397/07/16 18 تن 51,975
1397/07/02 36 تن 49,500
1397/07/02 36 تن 49,500
1397/07/02 90 تن 49,500
1397/01/15 54 تن 32,000
1397/01/15 54 تن 32,000
1397/01/07 108 تن 32,000
1396/12/28 108 تن 32,000
12