مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 150
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8088: 970583:-116469975
نماد تجاری DHCTZCABEX0970202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 150
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 14359.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 10052.00
حداکثر قیمت مجاز 15794.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
2 25 14359
2 50 14359
تعداد حجم قیمت
1 150 14359
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 50 14,359
1397/01/28 25 تن 14,359
1397/01/28 50 14,359
1397/01/28 25 تن 14,359
تاريخ حجم قيمت
1397/12/25 125 تن 33,140
1397/12/25 125 تن 33,140
1397/12/25 50 تن 33,140
1397/12/21 50 تن 33,140
1397/12/21 50 تن 33,140
1397/12/21 25 تن 33,140
1397/12/21 50 تن 33,140
1397/12/21 25 تن 33,140
1397/12/14 50 تن 32,009
1397/12/14 50 تن 32,009
12345...>>