مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 150
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DHCTZCABEX0970202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 150
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 14359.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10052.00
حداکثر قیمت مجاز 15794.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
2 25 14359
2 50 14359
تعداد حجم قیمت
1 150 14359
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 50 14,359
1397/01/28 25 تن 14,359
1397/01/28 50 14,359
1397/01/28 25 تن 14,359
تاريخ حجم قيمت
1397/02/03 25 تن 15,084
1397/02/03 25 تن 15,084
1397/02/03 25 تن 15,084
1397/02/03 25 تن 15,084
1397/02/03 50 تن 15,084
1397/01/20 50 تن 17,300
1397/01/20 50 تن 17,300
1397/01/20 50 تن 17,300
1397/01/15 50 تن 16,123
1397/01/15 50 تن 16,123
12345...>>