مشاهده اطلاعات نماد : ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 10010
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7996: 959523:-115142798
نماد تجاری DCDILCRBEX0970204
نام تولید کننده شرکت پالايش گاز ايلام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/29
نام تجاری کالا ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي
حجم عرضه 10010
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسيه
قیمت پایه 23000000.00
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 16100000.00
حداکثر قیمت مجاز 34500000.00
حداقل حجم خرید 110
حداقل خرید جهت کشف قیمت 22
تعداد حجم قیمت
1 110 22000000
1 110 23000000
1 220 22000000
5 220 23000000
2 330 23000000
1 440 23000000
1 506 16100000
2 506 22000000
1 506 23000000
1 528 23000000
1 550 23000000
1 572 23000000
1 594 23000000
1 990 22000000
2 1012 23000000
1 2002 23000000
1 2024 16100000
1 2024 20000000
تعداد حجم قیمت
1 10010 23000000
تاریخ حجم قیمت
1397/01/29 110 23 میلیون
1397/01/29 220 تن 23 میلیون
1397/01/29 220 23 میلیون
1397/01/29 220 تن 23 میلیون
1397/01/29 220 23 میلیون
1397/01/29 330 تن 23 میلیون
1397/01/29 330 23 میلیون
1397/01/29 440 تن 23 میلیون
1397/01/29 1012 23 میلیون
1397/01/29 2002 تن 23 میلیون
1397/01/29 506 23 میلیون
1397/01/29 220 تن 23 میلیون
1397/01/29 528 23 میلیون
1397/01/29 550 تن 23 میلیون
1397/01/29 572 23 میلیون
1397/01/29 594 تن 23 میلیون
1397/01/29 1012 23 میلیون
تاريخ حجم قيمت
1397/12/28 220 تن 33.405 میلیون
1397/12/28 242 تن 33.405 میلیون
1397/12/28 264 تن 33.405 میلیون
1397/12/28 286 تن 33.405 میلیون
1397/12/28 1012 تن 33.405 میلیون
1397/12/28 1012 تن 33.405 میلیون
1397/12/28 1012 تن 33.405 میلیون
1397/12/28 308 تن 33.405 میلیون
1397/12/28 308 تن 33.405 میلیون
1397/12/28 308 تن 33.405 میلیون
12345...>>