مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4275
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5988: 718574:-86228939
نماد تجاری DMTZGFWBEX0970308
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی زاگرس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/24
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
حجم عرضه 4275
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 13973.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9782.00
حداکثر قیمت مجاز 15370.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
8 25 13973
1 50 13972
9 50 13973
1 75 13973
4 100 13973
2 200 13973
1 250 13973
1 275 13973
3 300 13973
1 400 13973
1 700 13973
تعداد حجم قیمت
1 4275 13973
تاریخ حجم قیمت
1397/02/24 25 13,973
1397/02/24 200 تن 13,973
1397/02/24 25 13,973
1397/02/24 200 تن 13,973
1397/02/24 50 13,973
1397/02/24 25 تن 13,973
1397/02/24 100 13,973
1397/02/24 400 تن 13,973
1397/02/24 50 13,973
1397/02/24 250 تن 13,973
1397/02/24 50 13,973
1397/02/24 275 تن 13,973
1397/02/24 100 13,973
1397/02/24 300 تن 13,973
1397/02/24 300 13,973
1397/02/24 700 تن 13,973
1397/02/24 300 13,973
1397/02/24 100 تن 13,973
1397/02/24 50 13,973
1397/02/24 50 تن 13,973
1397/02/24 50 13,973
1397/02/24 50 تن 13,973
1397/02/24 100 13,973
1397/02/25 50 تن 13,973
1397/02/25 25 13,973
1397/02/25 25 تن 13,973
1397/02/25 25 13,973
1397/02/25 50 تن 13,973
1397/02/25 75 13,973
1397/02/25 25 تن 13,973
1397/02/29 25 13,973
تاريخ حجم قيمت
1397/11/03 25 تن 17,860
1397/11/03 25 تن 17,860
1397/11/02 25 تن 17,860
1397/11/02 100 تن 17,860
1397/11/02 100 تن 17,860
1397/11/02 25 تن 17,860
1397/11/02 25 تن 17,860
1397/11/02 50 تن 17,860
1397/11/02 500 تن 17,860
1397/11/02 200 تن 17,860
12345...>>