مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIGBECABEX0970301
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 19511.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13658.00
حداکثر قیمت مجاز 21462.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 100 19511
1 200 19511
تعداد حجم قیمت
1 300 19511
تاریخ حجم قیمت
1397/02/29 100 19,511
1397/02/29 200 تن 19,511
تاريخ حجم قيمت
1397/03/12 200 تن 19,952
1397/03/12 200 تن 19,952
1397/03/12 20 تن 19,952
1397/03/05 20 تن 20,678
1397/03/05 30 تن 20,678
1397/03/05 150 تن 20,678
1397/02/22 20 تن 19,260
1397/02/22 100 تن 19,248
1397/02/22 880 تن 19,248
1397/02/15 200 تن 18,195
12345...>>