مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5988: 718572:-86228658
نماد تجاری DIGBECABEX0970301
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 19511.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13658.00
حداکثر قیمت مجاز 21462.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 100 19511
1 200 19511
تعداد حجم قیمت
1 300 19511
تاریخ حجم قیمت
1397/02/29 100 19,511
1397/02/29 200 تن 19,511
تاريخ حجم قيمت
1397/10/22 80 تن 35,033
1397/10/22 920 تن 35,033
1397/10/15 20 تن 34,594
1397/10/15 100 تن 34,594
1397/10/08 100 تن 34,318
1397/10/08 20 تن 34,318
1397/10/01 20 تن 35,467
1397/09/24 200 تن 34,100
1397/09/24 60 تن 34,100
1397/09/24 100 تن 34,100
12345...>>