مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 800
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5993: 719200:-86304043
نماد تجاری DISTBCABEX0970305
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 23808.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16666.00
حداکثر قیمت مجاز 26188.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 23808
1 40 25238
1 50 24076
1 50 24101
1 50 24199
1 75 24081
1 96 23808
1 96 24056
1 100 23000
1 100 23919
1 100 24060
1 100 24239
1 110 24175
1 120 23808
1 200 23000
1 200 25238
1 300 23000
1 300 25236
1 600 23000
تعداد حجم قیمت
1 800 23808
تاریخ حجم قیمت
1397/02/29 40 25,238
1397/02/29 200 تن 25,238
1397/02/29 300 25,236
1397/02/29 100 تن 24,239
1397/02/29 50 24,199
1397/02/29 110 تن 24,175
تاريخ حجم قيمت
1397/10/15 25 تن 36,349
1397/10/09 20 تن 36,349
1397/10/05 46 تن 36,349
1397/10/05 69 تن 36,349
1397/09/25 20 تن 41,165
1397/09/25 50 تن 41,165
1397/09/24 40 تن 41,165
1397/09/18 75 تن 41,165
1397/09/17 200 تن 41,165
1397/09/17 50 تن 41,165
12345...>>