مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFTBCABEX0970305
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2400
حداکثر حجم عرضه 1800
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 21073.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 14752.00
حداکثر قیمت مجاز 23180.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 30 21389
1 30 23180
3 1380 21073
1 2100 21000
1 2100 21070
1 2100 21073
1 4200 21070
تعداد حجم قیمت
1 4200 21073
تاریخ حجم قیمت
1397/02/29 30 23,180
1397/02/29 30 مترمكعب 21,389
1397/02/29 1380 21,073
1397/02/29 1380 مترمكعب 21,073
1397/02/29 1380 21,073
تاريخ حجم قيمت
1397/05/06 30 مترمكعب 23,670
1397/05/06 1170 مترمكعب 23,029
1397/04/23 600 مترمكعب 22,899
1397/04/09 978 مترمكعب 22,122
1397/04/09 822 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 288 مترمكعب 22,122
12345