مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 800
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5993: 719181:-86301747
نماد تجاری DIRTBCABEX0970305
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 24191.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16934.00
حداکثر قیمت مجاز 26610.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 24193
1 25 24195
1 25 24196
2 25 26059
3 50 24191
1 50 25601
1 50 25611
1 50 26011
1 100 24000
3 100 24191
3 100 24193
1 100 25259
1 300 26610
1 450 24192
1 600 24000
تعداد حجم قیمت
1 800 24191
تاریخ حجم قیمت
1397/02/29 300 26,610
1397/02/29 25 تن 26,059
1397/02/29 25 26,059
1397/02/29 50 تن 26,011
1397/02/29 50 25,611
1397/02/29 50 تن 25,601
1397/02/29 100 25,259
1397/02/29 25 تن 24,196
1397/02/29 25 24,195
1397/02/29 100 تن 24,193
1397/02/29 50 24,193
تاريخ حجم قيمت
1397/10/08 50 تن 43,288
1397/09/18 50 تن 49,024
1397/09/17 25 تن 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 25 تن 49,024
1397/09/10 46 تن 56,214
1397/09/10 50 تن 56,214
1397/09/06 23 تن 56,214
1397/08/22 100 تن 67,218
1397/08/22 50 تن 67,218
12345...>>