مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 800
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRTBCABEX0970305
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 24191.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16934.00
حداکثر قیمت مجاز 26610.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 24193
1 25 24195
1 25 24196
2 25 26059
3 50 24191
1 50 25601
1 50 25611
1 50 26011
1 100 24000
3 100 24191
3 100 24193
1 100 25259
1 300 26610
1 450 24192
1 600 24000
تعداد حجم قیمت
1 800 24191
تاریخ حجم قیمت
1397/02/29 300 26,610
1397/02/29 25 تن 26,059
1397/02/29 25 26,059
1397/02/29 50 تن 26,011
1397/02/29 50 25,611
1397/02/29 50 تن 25,601
1397/02/29 100 25,259
1397/02/29 25 تن 24,196
1397/02/29 25 24,195
1397/02/29 100 تن 24,193
1397/02/29 50 24,193
تاريخ حجم قيمت
1397/07/28 50 تن 59,432
1397/07/28 100 تن 58,599
1397/07/28 50 تن 58,599
1397/07/28 50 تن 57,599
1397/07/28 100 تن 52,799
1397/07/28 300 تن 52,759
1397/07/28 50 تن 51,759
1397/07/21 80 تن 66,159
1397/07/21 120 تن 64,337
1397/07/21 140 تن 62,709
12345...>>