مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت ساری به مقصد افغانستان

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 8000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5967: 716076:-85929160
نماد تجاری IGONDCABEX0970305
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/30
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت ساری به مقصد افغانستان
حجم عرضه 8000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 785.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -784215.00
حداکثر قیمت مجاز 785785.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 8000 785
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/05/10 2000 تن 1,210
1397/05/03 2000 تن 1,015
1397/05/03 2000 تن 1,013.34
1397/04/02 2000 تن 798.6
1397/04/02 2000 تن 784.6
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/28 2000 تن 717
12345