مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت تبریز به مقصد عراق

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری IGONDCABEX0970307
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/02/30
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت تبریز به مقصد عراق
حجم عرضه 6000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 700.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -699300.00
حداکثر قیمت مجاز 700700.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 6000 700
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/05/10 2000 تن 1,210
1397/05/03 2000 تن 1,015
1397/05/03 2000 تن 1,013.34
1397/04/02 2000 تن 798.6
1397/04/02 2000 تن 784.6
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/28 2000 تن 717
12345