مشاهده اطلاعات نماد : حلال 503 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5991: 718956:-86274760
نماد تجاری DSCKSCABEX0970302
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا حلال 503 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 2000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 24389.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 17073.00
حداکثر قیمت مجاز 26827.00
حداقل حجم خرید 100000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 60000
تعداد حجم قیمت
1 100000 26827
4 200000 24389
1 200000 26827
2 300000 24389
2 400000 24389
3 500000 24000
6 500000 24389
2 800000 24389
1 1000000 24001
1 1000000 26827
1 1200000 24389
1 2000000 24389
1 2000000 26827
تعداد حجم قیمت
1 2000000 24389
تاریخ حجم قیمت
1397/02/29 100000 26,827
1397/02/29 1200000 ليتر 26,827
1397/02/29 600000 26,827
1397/02/29 100000 ليتر 26,827
تاريخ حجم قيمت
1397/02/19 200000 ليتر 24,389
1397/02/19 200000 ليتر 24,389
1397/02/19 100000 ليتر 24,389
1397/02/19 200000 ليتر 24,389
1397/02/19 100000 ليتر 24,389
1397/02/19 200000 ليتر 24,389
1397/02/10 500000 ليتر 24,389
1397/02/10 500000 ليتر 24,119
1396/12/05 500000 ليتر 17,797
1396/12/05 500000 ليتر 17,797
12