مشاهده اطلاعات نماد : نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت ساری به مقصد عراق

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5967: 716060:-85927222
نماد تجاری IKRNDCABEX0970306
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/30
نام تجاری کالا نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت ساری به مقصد عراق
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 810.00
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -809190.00
حداکثر قیمت مجاز 810810.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000 810
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/02/15 1000 تن 787.51
1397/02/15 1000 تن 781
1397/02/03 2000 تن 530
1397/02/03 2000 تن 530