مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5993: 719198:-86303795
نماد تجاری DPESJCABEXM970301
نام تولید کننده شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج
حجم عرضه 200000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 200000 500
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد