مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DMTZGFWBEX0970405
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی زاگرس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/21
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
حجم عرضه 4400
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 13599.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9520.00
حداکثر قیمت مجاز 14958.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
9 25 13599
1 50 13000
6 50 13599
1 75 13599
2 100 13599
2 150 13000
1 150 13590
4 150 13599
1 400 13599
2 500 13599
1 600 13599
1 900 13000
تعداد حجم قیمت
1 4400 13599
تاریخ حجم قیمت
1397/03/21 25 13,599
1397/03/21 500 تن 13,599
1397/03/21 400 13,599
1397/03/21 75 تن 13,599
1397/03/21 150 13,599
1397/03/21 25 تن 13,599
1397/03/21 100 13,599
1397/03/21 500 تن 13,599
1397/03/21 25 13,599
1397/03/21 50 تن 13,599
1397/03/21 150 13,599
1397/03/21 600 تن 13,599
1397/03/21 150 13,599
1397/03/21 25 تن 13,599
1397/03/21 25 13,599
1397/03/21 25 تن 13,599
1397/03/21 50 13,599
1397/03/21 50 تن 13,599
1397/03/21 50 13,599
1397/03/22 150 تن 13,599
1397/03/22 25 13,599
1397/03/22 50 تن 13,599
1397/03/22 25 13,599
1397/03/22 25 تن 13,599
1397/03/23 50 13,599
تاريخ حجم قيمت
1397/07/23 25 تن 37,666
1397/07/23 25 تن 37,222
1397/07/23 50 تن 36,659
1397/07/23 100 تن 35,678
1397/07/23 25 تن 35,559
1397/07/23 25 تن 35,559
1397/07/23 25 تن 35,559
1397/07/23 25 تن 35,559
1397/07/23 25 تن 35,299
1397/07/23 25 تن 35,111
12345...>>