مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 2004
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVESCABEX0970405
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 1500
حداکثر حجم عرضه 504
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 477.37
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -476892.63
حداکثر قیمت مجاز 477847.37
حداقل حجم خرید 12
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 1998 440
تعداد حجم قیمت
1 1500 477.37
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/03/06 504 مترمكعب 601.32
1397/03/06 600 مترمكعب 596.71
1397/03/06 450 مترمكعب 596.71
1397/03/06 450 مترمكعب 596.71
1397/03/06 900 مترمكعب 596.71
1397/03/06 96 مترمكعب 596.71
1397/02/25 504 مترمكعب 675
1397/02/25 504 مترمكعب 670
1397/02/25 504 مترمكعب 665.29
1397/02/25 492 مترمكعب 665
12345...>>