مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 2004
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5270: 632456:-75894737
نماد تجاری ISVESCABEX0970405
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 1500
حداکثر حجم عرضه 504
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 477.37
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -476892.63
حداکثر قیمت مجاز 477847.37
حداقل حجم خرید 12
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 1998 440
تعداد حجم قیمت
1 1500 477.37
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/10/24 90 مترمكعب 421
1397/10/24 156 مترمكعب 421
1397/10/24 504 مترمكعب 421
1397/10/24 132 مترمكعب 421
1397/10/24 504 مترمكعب 421
1397/10/24 126 مترمكعب 421
1397/10/19 480 مترمكعب 421
1397/10/19 504 مترمكعب 421
1397/10/19 504 مترمكعب 421
1397/10/19 504 مترمكعب 421
12345...>>