مشاهده اطلاعات نماد : گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5297: 635674:-76280884
نماد تجاری DIBBEFWBEX0970406
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 22059.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15442.00
حداکثر قیمت مجاز 24264.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 200 22059
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/08/12 300 تن 55,755
1397/05/06 200 تن 22,935
1397/04/30 300 تن 23,419
1397/04/23 300 تن 22,151
1397/04/16 500 تن 22,039
1397/04/09 300 تن 21,986
1397/04/04 20 تن 21,986
1397/04/04 180 تن 21,986
1394/01/19 80 تن 14,413
1393/12/13 20 تن 15,656