مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 308
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5297: 635641:-76276929
نماد تجاری DHCBEFWBEX0970417
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 308
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 17002.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11902.00
حداکثر قیمت مجاز 18702.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 44 17002
2 66 17002
1 132 17002
1 308 17000
تعداد حجم قیمت
1 308 17002
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 44 17,002
1397/03/27 66 تن 17,002
1397/03/27 66 17,002
1397/03/27 132 تن 17,002
تاريخ حجم قيمت
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/24 66 تن 30,161
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/17 198 تن 30,238
1397/09/17 198 تن 30,238
1397/09/17 198 تن 30,238
1397/09/17 198 تن 30,238
12345...>>