مشاهده اطلاعات نماد : نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 90000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری INPLNPRBFL0970404
نام تولید کننده شركت پالايش نفت لاوان
محل تحویل
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 90000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه 5.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -4995.00
حداکثر قیمت مجاز 5005.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 90000 5
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/07/01 30000 تن -39.9
1397/05/08 30000 تن 11
1397/04/04 30000 تن 158
1396/12/12 30000 تن .25
1396/12/12 30000 تن .25
1396/12/12 30000 تن .25
1396/12/12 30000 تن .25
1396/12/12 30000 تن .25
1396/09/26 30000 تن -7
1396/09/26 30000 تن -7
1234