مشاهده اطلاعات نماد : نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 90000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5271: 632552:-75906264
نماد تجاری INPLNPRBFL0970404
نام تولید کننده شركت پالايش نفت لاوان
محل تحویل فوب لاوان
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 90000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه 5.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -4995.00
حداکثر قیمت مجاز 5005.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 90000 5
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/08/28 30000 تن -97
1397/07/01 30000 تن -39.9
1397/05/08 30000 تن 11
1397/04/04 30000 تن 158
1396/12/12 30000 تن .25
1396/12/12 30000 تن .25
1396/12/12 30000 تن .25
1396/12/12 30000 تن .25
1396/12/12 30000 تن .25
1396/09/26 30000 تن -7
1234