مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5297: 635693:-76283207
نماد تجاری DSVESCABEX0970330
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 1500000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 25925.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18148.00
حداکثر قیمت مجاز 28517.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 18000 28517
1 30000 28517
1 36000 25000
1 126000 25925
1 150000 25999
1 150000 26009
1 204000 25000
1 210000 27800
1 252000 26001
1 252000 26192
1 264000 26325
1 264000 27588
1 288000 26485
1 288000 26552
1 288000 26644
1 288000 26793
1 300000 25989
1 300000 26019
1 372000 25925
1 372000 28010
1 390000 25000
1 600000 25920
1 600000 25979
1 846000 25925
1 900000 25925
تعداد حجم قیمت
1 1500000 25925
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 18000 28,517
1397/03/27 30000 ليتر 28,517
1397/03/27 372000 28,010
1397/03/27 210000 ليتر 27,800
1397/03/27 264000 27,588
1397/03/27 288000 ليتر 26,793
1397/03/27 288000 26,644
1397/03/27 30000 ليتر 26,552
تاريخ حجم قيمت
1397/10/18 30000 ليتر 37,717
1397/10/18 30000 ليتر 37,717
1397/10/18 30000 ليتر 37,717
1397/10/18 60000 ليتر 37,717
1397/10/18 60000 ليتر 37,717
1397/10/18 120000 ليتر 37,717
1397/10/18 120000 ليتر 37,717
1397/10/18 90000 ليتر 37,717
1397/10/18 60000 ليتر 37,717
1397/10/18 120000 ليتر 37,717
12345...>>