مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSTESCABEX0970330
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 26022.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18216.00
حداکثر قیمت مجاز 28624.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 27002
1 18000 26889
1 30000 26000
2 30000 26022
1 30000 26889
2 30000 27027
1 30000 27029
1 30000 27552
1 30000 27669
2 30000 27974
1 60000 25999
1 60000 26000
1 60000 26020
1 60000 26252
1 60000 27027
1 60000 27713
1 60000 27974
1 120000 25999
2 120000 26872
تعداد حجم قیمت
1 504000 26022
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 60000 27,974
1397/03/27 30000 لیتر 27,974
1397/03/27 30000 27,974
1397/03/27 60000 لیتر 27,713
1397/03/27 30000 27,669
1397/03/27 30000 لیتر 27,552
1397/03/27 30000 27,029
1397/03/27 60000 لیتر 27,027
1397/03/27 30000 27,027
1397/03/27 30000 لیتر 27,027
1397/03/27 12000 27,002
1397/03/27 18000 لیتر 26,889
1397/03/27 30000 26,889
1397/03/27 54000 لیتر 26,872
تاريخ حجم قيمت
1397/07/23 30000 لیتر 66,599
1397/07/23 30000 لیتر 66,014
1397/07/23 60000 لیتر 64,200
1397/07/23 12000 لیتر 62,201
1397/07/23 60000 لیتر 62,125
1397/07/23 30000 لیتر 62,119
1397/07/23 30000 لیتر 62,000
1397/07/23 30000 لیتر 60,599
1397/07/23 180000 لیتر 57,589
1397/07/23 42000 لیتر 57,589
12345...>>