مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5154: 618524:-74222902
نماد تجاری DSVTBCABEX0970404
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 2400000
حداکثر حجم عرضه 1800000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 28517.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19962.00
حداکثر قیمت مجاز 31368.00
حداقل حجم خرید 6000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 30000 28517
1 90000 28517
1 120000 28517
3 150000 28517
1 204000 28000
1 210000 28000
2 210000 28517
1 240000 28517
1 996000 28517
تعداد حجم قیمت
1 4200000 28517
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 90000 28,517
1397/03/27 150000 ليتر 28,517
1397/03/27 150000 28,517
1397/03/27 150000 ليتر 28,517
1397/03/27 210000 28,517
1397/03/27 210000 ليتر 28,517
1397/03/27 30000 28,517
1397/03/29 120000 ليتر 28,517
1397/03/29 996000 28,517
1397/03/30 240000 ليتر 28,517
تاريخ حجم قيمت
1397/11/03 150000 ليتر 38,564
1397/11/03 150000 ليتر 38,564
1397/11/03 120000 ليتر 38,564
1397/11/03 90000 ليتر 38,564
1397/11/03 90000 ليتر 38,564
1397/11/02 30000 ليتر 38,564
1397/11/02 240000 ليتر 38,564
1397/11/02 120000 ليتر 38,564
1397/11/02 120000 ليتر 38,564
1397/11/02 30000 ليتر 38,564
12345...>>