مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 16000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPEPDCABEXM970401
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 16000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 400.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -399600.00
حداکثر قیمت مجاز 400400.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 16000 400
تعداد حجم قیمت
1 16000 400
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 16000 400
تاريخ حجم قيمت
1397/07/22 6000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 400
1397/06/21 6000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 400
1397/01/22 5500 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 400
1396/12/26 5500 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 400