مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFTBCABEX0970404
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2400
حداکثر حجم عرضه 1800
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 23220.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16254.00
حداکثر قیمت مجاز 25542.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 30 23220
1 204 23220
1 3000 23000
1 3966 23220
تعداد حجم قیمت
1 4200 23220
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 30 23,220
1397/03/27 204 مترمكعب 23,220
1397/03/29 3966 23,220
تاريخ حجم قيمت
1397/07/28 504 مترمكعب 70,429
1397/07/28 96 مترمكعب 68,589
1397/07/21 198 مترمكعب 73,399
1397/07/21 204 مترمكعب 68,399
1397/07/21 198 مترمكعب 64,399
1397/07/16 18 مترمكعب 58,011
1397/07/16 210 مترمكعب 47,220
1397/07/16 198 مترمكعب 46,661
1397/07/16 198 مترمكعب 46,121
1397/07/16 120 مترمكعب 46,046
12345...>>