مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4200
مرحله توقف مازاد عرضه
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFTBCABEX0970404
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2400
حداکثر حجم عرضه 1800
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 23220.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16254.00
حداکثر قیمت مجاز 25542.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 30 23220
1 204 23220
1 3000 23000
تعداد حجم قیمت
1 4200 23220
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 30 23,220
1397/03/27 204 مترمكعب 23,220
تاريخ حجم قيمت
1397/03/19 4200 مترمكعب 23,220
1397/03/12 804 مترمكعب 23,220
1397/03/12 3396 مترمكعب 23,220
1397/03/05 1500 مترمكعب 23,220
1397/03/05 1350 مترمكعب 23,220
1397/03/05 1350 مترمكعب 23,220
1397/02/29 30 مترمكعب 23,180
1397/02/29 30 مترمكعب 21,389
1397/02/29 1380 مترمكعب 21,073
1397/02/29 1380 مترمكعب 21,073
1234