مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFTBCABEX0970404
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2400
حداکثر حجم عرضه 1800
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 23220.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16254.00
حداکثر قیمت مجاز 25542.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 30 23220
1 204 23220
1 3000 23000
1 3966 23220
تعداد حجم قیمت
1 4200 23220
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 30 23,220
1397/03/27 204 مترمكعب 23,220
1397/03/29 3966 23,220
تاريخ حجم قيمت
1397/05/06 30 مترمكعب 23,670
1397/05/06 1170 مترمكعب 23,029
1397/04/23 600 مترمكعب 22,899
1397/04/09 978 مترمكعب 22,122
1397/04/09 822 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 288 مترمكعب 22,122
12345