مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5252: 630277:-75633256
نماد تجاری DIRSRCABEX0970330
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 27855.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19499.00
حداکثر قیمت مجاز 30640.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 60 27855
1 140 27855
2 200 27855
تعداد حجم قیمت
1 1000 27855
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 140 27,855
1397/03/27 200 تن 27,855
1397/03/27 200 27,855
1397/03/27 60 تن 27,855
تاريخ حجم قيمت
1397/11/01 60 تن 46,294
1397/10/26 1200 تن 43,288
1397/09/11 20 تن 49,024
1397/09/11 200 تن 49,024
1397/09/11 200 تن 49,024
1397/09/05 20 تن 56,214
1397/08/27 20 تن 67,218
1397/08/13 20 تن 67,218
1397/08/13 100 تن 67,218
1397/08/13 100 تن 67,218
12345...>>