مشاهده اطلاعات نماد : آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 1500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری IIRSRCABEX0970405
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 677.10
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -676422.90
حداکثر قیمت مجاز 677777.10
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 677.1
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/03/07 130 تن 680.18
1397/02/16 48 تن 606.29
1397/02/09 252 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1396/05/31 300 تن 448.81
1396/05/18 220 تن 450.77
1396/04/14 60 تن 439.35
1396/03/07 20 تن 465