مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد افغانستان

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5243: 629210:-75505250
نماد تجاری IGONDCABEX0970404
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد افغانستان
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 717.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -716283.00
حداکثر قیمت مجاز 717717.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
5 2000 717
تعداد حجم قیمت
1 10000 717
تاریخ حجم قیمت
1397/03/28 2000 717
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/29 2000 717
1397/03/29 2000 تن 717
1397/03/29 2000 717
تاريخ حجم قيمت
1397/05/10 2000 تن 1,210
1397/05/03 2000 تن 1,015
1397/05/03 2000 تن 1,013.34
1397/04/02 2000 تن 798.6
1397/04/02 2000 تن 784.6
1397/03/21 2000 تن 710.2
1397/03/21 2000 تن 706.8
1397/03/02 2000 تن 750
1397/02/17 5000 تن 751.23
1397/02/17 5000 تن 742.5
1234