مشاهده اطلاعات نماد : بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5295: 635431:-76251737
نماد تجاری DBNSRCABEX0970330
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 500000
حداکثر حجم عرضه 500000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 23657.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16560.00
حداکثر قیمت مجاز 26022.00
حداقل حجم خرید 25000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25000
تعداد حجم قیمت
1 100000 23000
1 200000 23657
1 300000 23100
3 400000 23657
3 500000 23000
1 600000 23000
تعداد حجم قیمت
1 1000000 23657
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 200000 23,657
1397/03/27 400000 ليتر 23,657
1397/03/27 400000 23,657
تاريخ حجم قيمت
1397/09/18 300000 ليتر 33,286
1397/09/18 400000 ليتر 33,286
1397/09/14 100000 ليتر 33,286
1397/09/11 150000 ليتر 33,286
1397/09/11 150000 ليتر 33,286
1397/09/05 200000 ليتر 38,190
1397/09/05 100000 ليتر 38,190
1397/09/05 150000 ليتر 38,190
1397/09/05 300000 ليتر 38,190
1397/08/19 300000 ليتر 51,630
12345...>>