مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت بندرعباس در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVBACABEX0970430
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت بندرعباس در رينگ بين الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 690.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -689310.00
حداکثر قیمت مجاز 690690.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 300 690.02
1 510 690.02
1 600 637
3 600 690
1 1200 690
تعداد حجم قیمت
1 3000 690
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 300 690.02
1397/04/23 510 مترمكعب 690.02
1397/04/23 1200 690
1397/04/23 600 مترمكعب 690
1397/04/23 390 690
تاريخ حجم قيمت
1394/06/03 30 مترمكعب 401
1392/09/13 600 مترمكعب .93
1392/09/13 1320 مترمكعب .93
1392/09/11 450 مترمكعب .93
1392/07/10 600 مترمكعب .94
1392/07/10 600 مترمكعب .94
1392/07/10 600 مترمكعب .94
1392/07/10 300 مترمكعب .94
1392/07/10 600 مترمكعب .94
1392/07/10 300 مترمكعب .94