مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت بندرعباس در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5250: 630013:-75601583
نماد تجاری ISVBACABEX0970430
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت بندرعباس در رينگ بين الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 690.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -689310.00
حداکثر قیمت مجاز 690690.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 300 690.02
1 510 690.02
1 600 637
3 600 690
1 1200 690
تعداد حجم قیمت
1 3000 690
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 300 690.02
1397/04/23 510 مترمكعب 690.02
1397/04/23 1200 690
1397/04/23 600 مترمكعب 690
1397/04/23 390 690
تاريخ حجم قيمت
1394/06/03 30 مترمكعب 401
1392/09/13 600 مترمكعب .93
1392/09/13 1320 مترمكعب .93
1392/09/11 450 مترمكعب .93
1392/07/10 600 مترمكعب .94
1392/07/10 600 مترمكعب .94
1392/07/10 600 مترمكعب .94
1392/07/10 300 مترمكعب .94
1392/07/10 600 مترمكعب .94
1392/07/10 300 مترمكعب .94