مشاهده اطلاعات نماد : گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5253: 630414:-75649738
نماد تجاری DIBBEFWBEX0970502
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 22151.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15506.00
حداکثر قیمت مجاز 24366.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 300 22151
تعداد حجم قیمت
1 300 22151
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 300 22,151
تاريخ حجم قيمت
1397/08/12 300 تن 55,755
1397/05/06 200 تن 22,935
1397/04/30 300 تن 23,419
1397/04/16 500 تن 22,039
1397/04/09 300 تن 21,986
1397/04/04 20 تن 21,986
1397/04/04 180 تن 21,986
1394/01/19 80 تن 14,413
1393/12/13 20 تن 15,656