مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5253: 630416:-75649977
نماد تجاری DIGBEFWBEX0970502
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 22151.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15506.00
حداکثر قیمت مجاز 24366.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 20 22151
1 100 22151
1 180 22151
تعداد حجم قیمت
1 300 22151
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 100 22,151
1397/04/23 20 تن 22,151
1397/04/23 180 22,151
تاريخ حجم قيمت
1397/08/26 50 تن 41,384
1397/08/19 30 تن 47,223
1397/08/19 80 تن 47,223
1397/08/19 20 تن 47,223
1397/08/12 60 تن 55,755
1397/08/05 100 تن 52,815
1397/07/28 250 تن 27,399
1397/07/28 50 تن 26,839
1397/07/07 20 تن 25,746
1397/06/27 60 تن 25,746
12345...>>