مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DRETBCABEX0970430
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 1200000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 28000.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19600.00
حداکثر قیمت مجاز 30800.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20000
تعداد حجم قیمت
1 40000 28000
1 120000 27001
1 220000 28000
2 300000 28000
1 320000 26000
1 320000 28000
1 440000 28000
1 500000 28000
1 560000 27001
تعداد حجم قیمت
1 1200000 28000
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 40000 28,000
1397/04/23 500000 لیتر 28,000
1397/04/23 220000 28,000
1397/04/23 440000 لیتر 28,000
تاريخ حجم قيمت
1397/06/13 40000 لیتر 48,406
1397/06/13 40000 لیتر 48,406
1397/06/13 40000 لیتر 48,406
1397/06/13 40000 لیتر 48,406
1397/06/13 40000 لیتر 48,406
1397/06/13 40000 لیتر 48,406
1397/06/13 40000 لیتر 48,406
1397/06/13 40000 لیتر 48,406
1397/06/13 40000 لیتر 48,406
1397/06/13 60000 لیتر 48,406
12345